همه چیز را درباره ” قانون جذب ” بدانید !

با توجه به مطلب بالا، باید دید در عالم خارج هرجا که این دو شرط موجود بوده است، هدف قطعاً تحقق یافته است؟ رهبران قانون جذب این مطلب در مورد قانون جذب کائنات را به این صورت توضیح میدهند که اين موضوع در مورد رفتار تودهها در جوامع بشري نیز قابل قبول است، به طوري که رفتار کلي انسانها و مواضع جمعي آنها، متأثر از حس مشترک آنهاست. استقبال افراد از روش های به ظاهر کم دردسر مانند قانون جذب برای رسیدن به آن چه مصرف گرایی تبلیغش می کند، درراستای منافع این مبلغان است و واضح است که برای دوام هرچه بیشترش، تلاش میکنند. نکته کلیدی این است که باید چیزی را که میخواهید واضح و شفاف ببینید. مهم نیست که در حال حاضر درآمدتان کم است یا زیاد، اگر میخواهید درآمد بیشتری داشته باشید، پرورش ذهنیت سپاسگزاری در خود یک امر ضروری است.

قانون جذب در قرآن

 

سایت قانون جذبيعني بسياري از موجودات، پديدهها و امکانات طبيعت در بدو امر و در شرايط عادي مسخر انسان هستند. آنچه در عبارات پیش مورد تأکيد و قبول نويسنده است، همان تأثير افکار، بر تقويت انگيزه میباشد و تأثیر تصورات در پیشگیری از بروز اختلالات رواني؛ يعني فکر و تجسم به ضميمهی عوامل بيروني (اسباب و علل منطقي پديدهها) به هدف منجر ميشود، نه خيالپردازي و توهم يک مطلوب. در کتاب کلید سیستمی ارشد آمده: تصور شما باید با جزئیات باشد، به تدریج با تصورات کامل میتوان راههایی برای تجلی آن تصویر دلخواه ایجاد کرد. واقعيت این است كه آنچه در قسمت قبل به عنوان دليل علمي برای اثبات قانون جذب بیان کردیم، اولاً، دليل مستقل نيست، بلکه حداكثر شاهد و قرينهای است كه در نهايت ميتواند فرضيهای را طرح نمايد. مبناي استدلال فلسفهی کوانتوم آن است که همهی چيزهايي که در جهان، به ظاهر منفرد و مستقل به نظر ميرسند، در واقع اجزايي از يک کليت مستقل به شمار ميروند.

قانون جذب المال

ذرات کوچکتر از اتم، به طور مداوم اتخاذ تصميم ميکنند و عجيبتر اينکه، تصميمات اتخاذ شده براساس تصميماتي است که در جاي ديگر اتخاذ ميشود! ريز ذرات اتم به فوريت ميدانند که در جاي ديگر چه تصميمي اتخاذ شده است. مثلاً معلوم ميشود که احساس تنهايي، نتيجهی عدم توجه به ديگران و احساس درماندگي، ناشی از فکر عدم بهبود وضعيت است و يا باور و تصور در خطر بودن، موجب ترس و بيمناکي ميشود. بنابراین بسیاری از مردم بدلیل توجه بیش از حد به ترس از جدایی در زندگی زناشویی خود ناکام میمانند. هر گاه بیاموزید آنچه را که می جویید ببخشید، عملی یکتا و قدرتمند و حرکتی حیاتی را طراحی و زندگی می کنید که تپش جاودانه حیات را بنا میکند.

قانون جذب ۴۴۴۴

محور دوم این است که تأثیرگذاری ذهن بر پديدهها، از نوع تأثیرات عادی نیست، بلکه از نوع تأثیرِ علت بر معلول است. در قانون جذب مهم طلب خوب است نه مطالبهگر خوب؛ یعنی از آنجا که تربیت انسان الهی در جذب مطرح نیست، هر کسی که هدفی را انتخاب نماید، صرف نظر از اینکه آن هدف، الهی و یا شیطانی باشد، به عنوان یک ارزش در کائنات ایجاد میشود و مطالبهگر به هدف خود دست مییابد. آيا کسي که با زبان انگليسي نا آشنا است، ميتواند با نشستن در کنج خانه و تصور اینکه به یادگیری کلمات و اصطلاحات زبان انگلیسی مشغول است، به این زبان مسلط شود؟ حتی یادم هست زمانی که مقالهای خواندم که میگفت خانم راندا برن قصدش سود تجاری بوده، تردیم بیشتر شد.

قانون جذب 4

حتی اگر بپذیریم که این تئوری در مواردی جواب داده است، باید نسبت موارد تصديق شده، با مواردی که مطالبه کننده در وصول به مطلوب ناکام مانده است، سنجیده شود، تا کارآمدی قانون جذب روشن گردد. البته کتاب راز یکی از پرفروش ترین کتاب های قانون جذب است. دومین راز قانون جذب موفقیت و ثروت بخشایش است. قانون جذب مورد بحث بخشی از قانون مشابهت در سحر و جادو است. در قوانین جذب عشق، بیشتر از تکنیک های اثرگذاری بر دیگران هم استفاده می شود. در طول تاریخ افرادی که به تمرینات جادوگری میپرداختند، به این قدرت فکری میرسیدند که با تمرکز روی برخی از امور و نیز استفاده از ابزار و وسایل خاص، صورتی مجسم و موهوم از فکر مورد نظر را برای خود و دیگران خلق کنند. ضمیرخودآگاه و ضمیر ناخودآگاه که هرکدام بخش خاصی از ورودی های ذهن را در خود جای داده است.

قانون جذب ۵۵۵

قانون جذابه در افکار شما نمایان می شود، با ترسیم افکار و ایده ها، شما را به افرادی که مثل خودتان فکر می کنند، مربوط می سازد. نباید از نظر دور داشت مواردي که عوامل دیگری غیر از قانون جذب در ایجاد آنها قابل تصور است، استناد آنها به قانون جذب غیر منطقی و ناموجه است، زیرا در جايي که علت شناخته شده و معقول و تجربه شده، مثل علل و اسباب عادي و متعارف، وجود دارند، معرفي يک علت دور از ذهن و نامأنوس و مبهم ـ مانند تمركز ذهني ـ غیرمنطقی و غیرعالمانه است. توضیح اینکه برای اثبات کارآمدی قانون جذب، باید مواردی را به آزمون گذاشت که اولاً، در شرايط عادي و با استفاده از امکانات موجود، احتمال وصول به آنها پايين است و در آن موارد، اسباب و علل ظاهري و طبيعي چندان در دسترس انسانها نيستند.

قانون جذب ۵ بعدی

بديهي است اگر ما روح را (و نفخت فيه من روحي) خلق ويژهی خدا بدانيم و تمامي قدرتهاي غير عادي و شگرف آدمي را به روح منتسب کنيم، اشکالي به مطلب وارد نيست، چون در این صورت، قوای ذهن از زيرمجموعههاي قدرت روح ميباشد و استفادهی ما هم با متون قرآني و روايي سازگار است. حکمرانان و بزرگان، اين راز را ميدانستند و تلاش میکردند، مردم آن را نفهمند؛ چون در آن صورت، همه ميخواستند از آن استفاده کنند. در واقع پس از آن که راندا برن در کتاب راز خود در رابطه با قانون جذب صحبت کرد، این مفهوم محبوبیت بسیار زیادی در بین تمامی مردم جهان پیدا کرد و همین موضوع باعث شد تا بسیاری از افراد تلاش کنند که از طریق قانون جذب در زندگی خود به موفقیت دست پیدا کرده و کنترل ذهن و افکار خود را در دست بگیرند.

قانون جذب ۵در۵۵

تو ذهنت تصویرشو بساز و ببین، تصور کن با همسرت به ماه عسل رفتی و زندگی خوشی داری. بنابراین نباید تصور شود که منظور از قانون جذب تنها مثبت اندیشی، تلقین، خوشبینی و اموری از این قبیل است. به بیان قران شکرگذاری کردن یعنی توجه کردن به نعمت ها و بر طبق قانون جهان هستی شما با توجه به هر چیزی آن را به سمت خویش جذب می کنید بنابراین کفر و ناسپاسی کردن نشان دهنده این است که شما دارید بر روی نداشته هایتان متمرکز می شوید و همانطور که گفتیم توجه به هر چیزی وجود آن را در زندگی تان پر رنگ تر می کند بنابراین شما با ناسپاسی دارید بر روی کمبودها متمرکز می شوید بنابراین در زندگی کمبود بیشتری را احساس و ایجاد می کنید. قانون جذب یک “قانون کامل” است و باید به یک زندگی “کامل” منجر شود.